site builder

Betingelser Bilsystemet

Disse betingelser er gyldige fra d. 1. april 2019. 

Om Bilsystemet
Virksomheden "Bilsystemet" (Bilsystemet/os/vi) har til hensigt at hjælpe leasingrådgivere med at oprette hurtige tilbud og skabe struktur på kundedialogen.
Vi tilbyder et online tilbudssystem og Starter-version og som en betalt PRO-version. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Brug af Bilsystemet og køb af tillægsprodukter og -ydelser
Bilsystemet giver leasingrådgiveren en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende systemet. Denne ret gælder udelukkende for leasingrådgiveren og dennes kunder, og systemet må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har de fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Bilsystemet eller som bruger dit login.
Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Bilsystemet.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner ex moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, nettoprisindekset, administration og indkøbsomkostninger medfører, at Bilsystemet kan justere priserne, således at Bilsystemet stilles uændret. Bilsystemet har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på Bilsystemet.dk.
Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Bilsystemet support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Systemet og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Bilsystemet. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Bilsystemet kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved leasingrådgiverens insolvens. Bilsystemet har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. 

Kundens data
De informationer du indtaster i systemet eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Bilsystemet kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data i systemet kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner. Naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Leasingrådgiverens adgang til egne data
Leasingrådgiveren har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Ingen af leasingrådgiveren data i selve systemet vil blive slettet.
Hvis Bilsystemet ønsker at lukke adgangen til Bilsystemet kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til leasingrådgiveren tre måneder inden lukningen. Leasingrådgiveren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Leasingrådgiveren ikke har betalt for adgang til Bilsystemet.

Opdateringer og driftsstabilitet
Bilsystemet forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på systemet. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for leasingrådgiveren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til systemet og vores websites mens opdateringer foretages. Bilsystemet tilstræber højest mulig driftsstabilitet for systemet, men garanterer ikke for denne.

Email-udsendelse
Bilsystemet har ret til at sende notifikationer og emails ud til leasingrådgiveren og dennes kunder, når der er en ny besked imellem leasingrådgiveren og dennes kunde, eller når der kommer opdateringer til Bilsystemet, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og systemet, som vurderes at være i legitim interesse for leasingrådgiveren.

Leasingrådgiverens brug af Bilsystemet
Leasingrådgiveren er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af leasingrådgiverens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til systemet eller benytte systemet til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:
Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. Bilsystemet kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til systemet.
Bilsystemet fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Bilsystemets kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Bilsystemet hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor leasingrådgiveren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til leasingrådgiveren samlede betaling af vederlag i et år for brugen af systemet.
Brug af systemet, herunder bl.a. automatisk beregning af vejledende priser, skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko og Bilsystemet kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan. men fejl kan ske. Derfor er det en god ide altid at checke med en fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.
Information på vores website, i vores system eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Bilsystemet Support
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen du kan få i Bilsystemet Support er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at tjekke med en fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra Bilsystemet Support foregår helt på eget ansvar og Bilsystemet kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv..

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Bilsystemet ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i systemet. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til systemet eller andet materiale på websitet eller systemet til leasingrådgiveren.
Leasingrådgiveren giver Bilsystemet og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der uploades af leasingrådgiveren i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle systemet og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed
Bilsystemet behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Bilsystemet kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af systemet og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed mellem leasingrådgiveren og Bilsystemet skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Lyngby som første instans. Bilsystemet kan ikke stå til ansvar i stridsager mellem leasingrådgiveren og dennes kunde. Hvis kunden er utilfreds med leasingselskabets service/rådgivning, er det alene leasingselskabet, der kan drages til ansvar.